Private Company Limited by Shares ( LTD ) - Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Private Company Limited by Shares

     Angielska spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki Ltd. posiadają osobowość prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Udziałowcy/akcjonarjusze odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu - wartości posiadanych akcji. W przypadku spółek Limited nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości kapitału założycielskiego. Standardowy kapitał zakładowy wynosi GBP 1,000.00 podzielonch na 1,000 akcji po GBP 1.00 każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o..Minimum jeden udział musi być jednak przyznany. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy.

Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax). Firma Limited jest wiarygodną i najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Angielską spółkę Ltd. możesz założyć i prowadzić nawet jeśli nie jesteś rezydentem/mieszkańcem UK. Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca), funkcja Sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana w UK.

Osoba/osoby wchodzące w skład struktury spółki Limited nie muszą być rezydentami Wielkiej Brytanii, mogą to być obywatele z dowolnych części świata, natomiast Adres angielski jest wymagany. Musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji.

Na życzenie, udostępniamy serwis adresu siedziby firmy w Londynie - GBP 120.00 rocznie z opieką nad korespondencja urzędową i relacjami z urzędami brytyjskimi i możliwością przekazywania korespondencji handlowej/biznesowej na adres klienta.
Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.


W celu zarejestrowania spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka cywilna) jej założyciele zobowiązani są do przedłożenia w Companies House - wraz z opłatą rejestracyjną - następujących dokumentów;

 • MEMORANDUM OF ASSOCIATION - spełnia Jednocześnie rolę umowy założycielskiej i statutu spółki. Zawiera informacje określające: nazwę, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i Jego podział na stałe części oraz ewentualnie oświadczenie o przyjęciu formy public limited company.
 • ARTICLES OF ASSOCIATION - określają prawa udziałowców akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów/akcji i ich nowych emisji, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw.
 • FORMULARZ FORM 10 - formularz ten zawiera informacje na temat dyrektorów spółki, sekretarza oraz adresu spółki;
 • FORMULARZ FORM 12 - formularz jest deklaracją spełniania wszystkich wymagań prawnych odnoszących się do zarejestrowania firmy
Dodatkowe Informacje

- Spółka taka powinna być zarejestrowana w Companies House

- Rokroczne sprawozdania finansowe mają być składane obligatoryjnie do biura Companies House wraz ze składką.

- Firma musi składać roczne zeznanie podatku dochodowego od osób prawnych do HMRC i płacić podatki w okresie dziewięciu miesięcy od końca roku, względnie wykazać brak środków podlegających opodatkowaniu.

- Każdy z zatrudnionych musi płacić podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne.

 • 21% podatku dla firm z dochodem nie wyższym niż GBP 300,000.00
 • 30% podatku dla firm z dochodem wyższym niż GBP 1,500,000.00
 • Firma Limited może uczystniczyć w każdej legalnej działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.
 • Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 70,000
 • Możliwość otwarcia oddziału w innych krajach UE

Dyrektor w spółce z ograniczoną odpowiedzialności Limited Company

Każda spółka z oo (Ltd) musi posiadać co najmniej jednego dyrektora oraz jedną osobę pełniącą funkcje sekretarza.

W Companies House (odpowiednik KRS) znajdują się dokumenty rejestrowe spółki wraz ze składem rady nadzorczej. O zmianach w radzie trzeba poinformować Companies House w terminie do 14 dni na odpowiednich dokumentach:

Dyrektor, który może być jednocześnie udziałowcem w Firmie to osoba kierująca pracą przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od polskiego systemu, gdzie pełnienie funkcji dyrektora często przypomina sprawowanie synekury, w UK dyrektor posiada szeroki zakres odpowiedzialności. W praktyce, Firmy posiadają minimum 2 osoby pełniące funkcje dyrektorów.

Obowiązki dyrektora

Obowiązki dyrektora szczegółowo określa Companies Act 2006, a dokładniej sekcje od 170-178 ww dokumentu. Do najważnijszego obowiązku należy działanie w interesie Firmy, a nie w interesie własnym, osób trzecich bądź / oraz udziałowców.

Dyrektor / zy tworzą jednoczeście Rade Nadzorczą (Zarząd), ang. Board of Directors.
Prawo członka zarządu do reprezentacji spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki. Czynności sądowe oznaczają możliwość zastępowania spółki przed sądami powszechnymi oraz przed innymi sądami a także dokonywania wszelkich czynności procesowych (np. wytaczania powództw, uznania i cofnięcia powództwa, składania zażaleń, apelacji, udział w postępowaniu egzekucyjnym). Do czynności pozasądowych zalicza się te czynności, które nie są czynnościami przed sądem lub umożliwiającymi takie postępowanie, a więc będzie to głównie dokonywanie czynności prawnych (oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy) lub przyjmowanie oświadczeń woli kierowanych do spółki.

Do innych, ważnych praw i obowiązków dyrektora spółki należą m.in:

Działanie mające na celu odniesienie sukcesu Firmy. Jakkolwiek oczywiste wydaje sią nam to stwierdzenie, the Act kładzie silny nacisk na ten obowiązek. Jednocześnie nie definiuje sie słowa 'sukces', ponieważ definicja może się różnić w zależności od profilu Firmy. Przyjmuje sie tutaj, jak i w wielu innych przypadkach zasady prawa zwyczajowego.

Od dyrektora wymaga się również niezależnej oceny (the Act zwraca uwagę na między innymi poprzednie umowy, które podpisal Dyrektor, a jednocześnie mjące wpływ na obecnie pełnioną funkcją) Niezmiernie ważnym terminem, z którym sie dosć czesto spotykamy to 'due dilligence'. W Polskiej terminologii biznesu oznacza on długoterminową analizę podmiotu. W odniesieniu do obowiązków Dyrektora mówimy o wykazaniu odpowiedniej ostrożności w działaniach, kompetencji oraz wiedzy.

Przykładem może byc księgowy, pełniący funkcje Dyrektora. Prawo oczekuje od takiej osoby, iż wykaże wysoki poziom kompetencji oraz zainteresowania sprawami spółki w kwestiach finansowych i jednocześnie będzie posiadał odpowiednią wiedzę w zakresie zarządzania lub / i zapewni odpowiedni personel, który taką wiedzę posiada. Companies Act 2006 również zabrania pobierania korzyści od osób trzecich w odniesieniu do pełnionej funkcji dyrektora oraz wykonywania, bądz też nie, obowiązków. Zapis ten ma również odniesienie do byłych dyrektorów w spółki.

Dyrektor a Księgowość

Angielskie prawo o spółkach obliguje dyrektorów do załączenia, tzw 'Statement of Directors' Responsibilities' (Określenie szczegółowych obowiązków Dyrektorów).
Dyrektorzy muszą również przygotować analię zysków i strat oraz bilans Firmy. Dyrektorzy mają obowiązek udostępnia wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia niezależnego audytu. Podanie fałszywych deklaracji niesie za sobą konsekwencje prawne.

WAZNE! Odpowiedzialnośc Dyrektorów jest wobec spólki, a nie jej udziałowców, tak więc to spółka, bądź też likwidator spółki może wytoczyć sprawę Dyrektorom. Dyrektor, który świadomie działa na niekorzyść Firmy może również podlegać osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Niewypłacalność Spółki

Do obowiązków Rady / Dyrektorów należy rególarne monitorowanie kondycji finansowej spółki. Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie stanu finansowego Firmy. Sugerujemy, miedzy innymi, rozważyć następujące kwestie:

 • terminowośc rególowania zobowzań
 • wysokość zobowiązań vs majątek Firmy
 • gdyby spółka weszła w stan likwidacji, czy majątek Firmy w chwili obecnej wystarczył by na pokrycie zobowiązań

Kiedy następuje dyskwalifikacja Dyrektora

Podstawą dyskwalifikacji Dyrektora mogą być następujące okoliczności:

 • odpowiedzialność za nieuczciwe działanie wobec spółki
 • stan uniemożliwiający właściwe sprawowanie funkcji kierowniczej
 • zaniedbania wynikające z Companies Act 1985, dot. obowiązków statutowych

Dyrektor może zostać zdyskwalifikowany na okres od 2 do 15 lat.

By zapewnić sprawne funkconowanie Firmy i uniknąć niepotrzebnych problemów, Zarząd spółki powinien m.in:

 • szczegółowo określic odpowiedzialności każdego członka rady
 • nadzorować przepływ informacji niezbednych do podejmowania strategicznych decyzji oraz niezbędnych do analizy sytuacji Firmy
 • protokołować wszelkie zebrania, rozporządzenia oraz inne decyzje
 • zasięgać specjalistycznych porad w kwestiach niebędących specjalnością rzadnego z członków RadyZ powrotem
 
Pobierz DARMOWY

Przewodnik Podatkowy

w UK


Online: 3 osoby
Ciekawe " Bestselery Dnia "


Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
Katalogi stron www
Copyright © E. Bochenek 2017/18
Zasady Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie prawa zastrzeżone
Ostatnia aktualizacja strony: 18-09-2021
Webmaster
18-09-2021
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zakładamy, że zgadzasz się z polityką plików cookie Rozumiem
Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek (cookies)? kliknij w link wszystko o ciasteczkach